Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WE HATE TABS ON TOP CAN YOU PLEASE STOP BEING PRICKS AND FORCING THIS ON USERS?

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi HeyMr.DJ

more options

Stop, I am about to drop firefox. Since 50 something you changed, and you say its always like that but that is false. You changed tabs on top like in version 40, since then we all complain and you insist on this. I am about to drop firefox for good. Stop

Stop, I am about to drop firefox. Since 50 something you changed, and you say its always like that but that is false. You changed tabs on top like in version 40, since then we all complain and you insist on this. I am about to drop firefox for good. Stop

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Tabs have been on top by default since (I believe) Firefox 29. However, there are ways you can move them back down. The folks at https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/ can help you modify Firefox's UI to your preference

more options

See also:

more options

They don't care. Heres a handy chart of the history of this debacle.