X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I have flash installed, but Firefox doesn't see it.

Được đăng

$ locate libflashplayer.so /usr/lib64/nsbrowser/plugins/libflashplayer.so

The about:addons page only shows the OpenH264 Video Codec (it doesn't see flash is installed).

$ locate libflashplayer.so /usr/lib64/nsbrowser/plugins/libflashplayer.so The about:addons page only shows the OpenH264 Video Codec (it doesn't see flash is installed).

Giải pháp được chọn

That document was really helpful. It seems that Firefox is not picking up the system location, but I managed to solve the problem with a quick:

$ ln -s /usr/lib64/nsbrowser/plugins /home/user/.mozilla/plugins

Thank you VERY much.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

James
  • Moderator
1596 giải pháp 11250 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Is that where you put the Plugin or was installed there when you installed NPAPI Flash in package manager.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Plugins/Guide/Plug-in_Basics#How_Gecko_Finds_Plug-ins

Normally I put the libflashplayer.so extracted from flash_player_npapi_linux.x86_64.tar.gz in created plugins folder at ~/.mozilla/plugins

If Firefox was running when you installed Flash then you can use about:plugins to scan for it and show what version you have and where it is located on system.

Is that where you put the Plugin or was installed there when you installed NPAPI Flash in package manager. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Plugins/Guide/Plug-in_Basics#How_Gecko_Finds_Plug-ins Normally I put the libflashplayer.so extracted from flash_player_npapi_linux.x86_64.tar.gz in created plugins folder at ~/.mozilla/plugins If Firefox was running when you installed Flash then you can use '''about:plugins''' to scan for it and show what version you have and where it is located on system.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Được đăng

Giải pháp được chọn

That document was really helpful. It seems that Firefox is not picking up the system location, but I managed to solve the problem with a quick:

$ ln -s /usr/lib64/nsbrowser/plugins /home/user/.mozilla/plugins

Thank you VERY much.

That document was really helpful. It seems that Firefox is not picking up the system location, but I managed to solve the problem with a quick: $ ln -s /usr/lib64/nsbrowser/plugins /home/user/.mozilla/plugins Thank you VERY much.