Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have flash installed, but Firefox doesn't see it.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 128 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi n.p.

more options

$ locate libflashplayer.so /usr/lib64/nsbrowser/plugins/libflashplayer.so

The about:addons page only shows the OpenH264 Video Codec (it doesn't see flash is installed).

Giải pháp được chọn

That document was really helpful. It seems that Firefox is not picking up the system location, but I managed to solve the problem with a quick:

$ ln -s /usr/lib64/nsbrowser/plugins /home/user/.mozilla/plugins

Thank you VERY much.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is that where you put the Plugin or was installed there when you installed NPAPI Flash in package manager.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Plugins/Guide/Plug-in_Basics#How_Gecko_Finds_Plug-ins

Normally I put the libflashplayer.so extracted from flash_player_npapi_linux.x86_64.tar.gz in created plugins folder at ~/.mozilla/plugins

If Firefox was running when you installed Flash then you can use about:plugins to scan for it and show what version you have and where it is located on system.

Được chỉnh sửa bởi James vào

more options

Giải pháp được chọn

That document was really helpful. It seems that Firefox is not picking up the system location, but I managed to solve the problem with a quick:

$ ln -s /usr/lib64/nsbrowser/plugins /home/user/.mozilla/plugins

Thank you VERY much.