Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enlarge font on Firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I just switched my browser from Chrome to Firefox on my mobile Android phone and tablet and I need to enlarge the font size, especially on my phone as it is truly minute.