Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sidebar Problem

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mattymatty76

more options

Hello everyone, I have noted that there is a problem with the last update (Firefox 64.0.2) because after updating my sidebar doesn't work anymore: the scroll bar doesn't work when you press down button (down arrow)

I'm working with limitless template

http://demo.interface.club/limitless/demo/bs4/Template/layout_1/LTR/default/full/index.html

Thank you very much

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Just a screenshot to understand better the problem: when you move your mouse on the sidebar and expand an item (submenu), if you want to scroll the menù pressing the down button, it doesn't work

Được chỉnh sửa bởi mattymatty76 vào