Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Got 2 Trojan coin hiva.a virus by using firefox

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 72 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I had experience [this](https://support.mozilla.org/en-US/questions/1236971) problem last year in the month of October. Now i get this again.This time i have 2 Trojan viruses in my cache.Now what has Firefox done to eliminate this problem.Can't this problem be eliminated altogether. I have gone through this but its just a temporary solution.I don't wan't Trojan's in my cache to creep in altogether.

Giải pháp được chọn

My reply from that thread:

You are Not infected with a Trojan as it will either get overwritten over time as Cache gets used or deleted if you manually clear the Cache in Firefox.

This may be a older article but it still applies = Firefox cache file was infected with a virus

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

this is the below image

more options
  1. Install the ublock Origin addon.
  2. Import this list into your adblocker.
more options

Giải pháp được chọn

My reply from that thread:

You are Not infected with a Trojan as it will either get overwritten over time as Cache gets used or deleted if you manually clear the Cache in Firefox.

This may be a older article but it still applies = Firefox cache file was infected with a virus

Được chỉnh sửa bởi James vào

more options

Go to about:config and set privacy.trackingprotection.cryptomining.enabled = true.

See bug 1519101.