Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla firefox dev. version says it's synced, but nothing is synced, no browsing history, no login record, etc.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I just changed my windows and installed Mozilla firefox developer edition (65.0b7 (64-bit)), It says my account is synced bu nothing is synced at all. I have done syncing my exact account 4 or 5 time before with no problem. What should I do? tnx

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can open about:sync-log via the location bar to see if there is a recent log available. You can upload a recent log if the log is too big to put in a reply.