Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What's new in Firefox Developer Edition Update takes you only to New Tab.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user1929

more options

Hello,

I recently downloaded latest Firefox Developer Edition. While checking all its options, on General settings, I clicked What's New and it took me to New Tab. That's it, only New Tab, nothing else.

Thanks, Harish

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, thanks for pointing this out! This was actually just fixed a couple of days ago (bug report), and it should work correctly again once you update to the latest version of Developer Edition (65.0b5).

Hope that helps!