Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Absturz-ID: bp-25ed9216-e6d5-41a8-9b5b-a41d90181018

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Is there some feadback/solution to this ID?

Giải pháp được chọn

I removed this and all other plugins (renamed dll), disabled HW accelaration. No change. But start with shift and "reset firefox" did it. After that I enabled all plugins again, imported my favorites and its working fine (sofar). No crash anymore, if i shutdown firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Product Firefox Release Channel esr Version 52.7.3esr Build ID 20180322140748 OS Windows 7 OS Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build Architecture x86

bp-25ed9216-e6d5-41a8-9b5b-a41d90181018 Signature: shutdownhang | PR_JoinThread | SmartCardMonitoringThread::~SmartCardMonitoringThread

MOZ_CRASH Reason MOZ_CRASH(Shutdown too long, probably frozen, causing a crash.)

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

personal.dll = Nexus Personal

tokenapi.dll = Technology Nexus AB = Nexus Personal

lng_dede.dll = unknown LNGDEDE.ZIP = DSTswitch 2.01 german language file

Nvwgf2um.dll = NVIDIA Compatible D3D10 Driver = NVIDIA Corporation

This is for Sumo's Related Bugs 1248818 RESOLVED DUPLICATE crash in shutdownhang | WaitForSingleObjectEx | WaitForSingleObject | PR_WaitCondVar | PR_JoinThread | SmartCardMonitoringThread:: ~SmartCardMonitoringThread

more options

Uninstall Nexus Personal. Is the problem still there?

If the problem is gone, reinstall the program by getting the current full installer from their website.

more options

Giải pháp được chọn

I removed this and all other plugins (renamed dll), disabled HW accelaration. No change. But start with shift and "reset firefox" did it. After that I enabled all plugins again, imported my favorites and its working fine (sofar). No crash anymore, if i shutdown firefox.

more options

That was very good work. Well done.