Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is not possible to import bookmarks

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rustyboy34

more options

This has been an ongoing problem for many years. It just doesn't work. Export bookmarks to HTML. Comes the time to import them, just doesn't work. Have loaded up Opera. That worked. Loaded up Edge. Yep, that worked as well. Firefox...not a chance.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

So how are you saving the bookmarks that your trying to import to firefox?

more options

Export to HTML file.

more options

OK. Have found the solution. Ditch Firefox, switch to Opera.