Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get rid of the vertical bookmarks that come up on every page

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Everytime I open a Foxfire window it has a vertical bookmark on the right. I don't want to see it. Why did this suddenly start happening? It is annoying and my computer is running very slowly.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Could it be the sidebar? Is there an "X" to close the panel?

<center></center>