Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pages loading in Chrome, not loading in Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

This url: https://www.imdb.com/title/tt4575576/

is working with other browsers.

I checked the network tools and the cause column says document.

Chrome loads with a bunch of stuff in network tools.

Edge is also not working.

Windows Diagnostic said the DNS server might be working - by why is one browser working but not the other?

Thanks,

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

https://www.imdb.com/title/tt4575576/ Christopher Robin (2018) - IMDb

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

more options

Did you check the DNS and the DNS Lookup tabs on the about:networking page?

Try to disable IPv6 (check for other possible causes as well).