Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Retaining FF as default browser in Windoes 10 after PC restart

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I successfully make FF my default browser and it remains such for the current session. Session = one continuous login period. After restarting or shutting down/powering up the PC (Windows 10), the browser is reset to Internet Explorer.

So every session, I have to set FF as my default browser. Microsoft seems to make other makers' applications less accessible by insisting on defaulting to Microsoft products when available.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I'd suggest a few things:

One, make sure you have all Windows updates installed.

Second, please update to Firefox 64.