Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After updating Firefox no longer work. White screen on all website.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 476 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi henryho96

more options

I ran an update on my Firefox after Flash keep causing it to hang but now the entire browser is not working. When starting in Safe Mode and normal mode nothing loads. Complete white screen. I can access the settings and options but nothing else. Can someone please help?

Giải pháp được chọn

Update: I managed to fix it by completely uninstalling Firefox. Installing Vers. 61 (64bit) and updating from there.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Update: I managed to fix it by completely uninstalling Firefox. Installing Vers. 61 (64bit) and updating from there.

Được chỉnh sửa bởi henryho96 vào