Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't seem to find adequate directions to signing on a site using the saved password

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I can't seem to find adequate directions to signing on a site using the Firefox saved password

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Once the information is entered into the Password Manager, the user-id/password data should be filled automatically.

Are you saying this is not happening?


Type about:preferences#security<enter> in the address bar. Look under Logins,

Note: For Firefox 56+ its; about:preferences#privacy Look under Forms & Passwords +++++++++++++++++++++++++++++++ Turn on Remember Logins. To check the passwords you have listed, press Saved Logins.

Press the Exceptions button and see what's inside.