Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do you delete signing ins and passwords For websites?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I don't want Foxfire to show my sign ins or passwords when I go to access website which requires identification. How do I delete what's there?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you check your privacy settings or general browser settings to see what is set to remember or not remember logins?

more options

Type about:preferences#security<enter> in the address bar. Look under Logins,

Note: For Firefox 56+ its; about:preferences#privacy Look under Forms & Passwords +++++++++++++++++++++++++++++++ Turn on/off Remember Logins. To check the passwords you have listed, press Saved Logins.