Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Link Properties" Ctrl+K Hyperlinks not deleting

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wayne Mery

more options

A method used to strip the hyperlink code from a word is no longer working. Cutting hyperlink from "Link Properties" does not delete the link.

1) "cut" does not remove the hyperlink from "Link Properties" Hyperlinks not deleting.

   Cut/Copy/paste to the "Subject" line no longer strips out the hyperlink content.

example:

   "Book"  (this word has a hyperlink coded to it.)
   ccut/paste "Book" from "body" to "Subject" This strips away the coded associated with the word.
   paste back to "body" and the hyperlink is still coded.

2) Hyperlinks do cot end with selected word, it continues (this is a know problem also reported in detail by other users.)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thanks for reporting both issues. Both are known bugs and being worked on.