Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 77 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

bp-6d02845e-be73-4dba-9a21-569890181127

Giải pháp được chọn

Update your Comodo Internet Security. If the problem continues, disable it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 63.0.3 Build ID 20181114214635 OS Windows 10 OS Version 10.0.17134

bp-6d02845e-be73-4dba-9a21-569890181127 Signature: guard64.dll@0x49bb

Crash Reason EXCEPTION_STACK_BUFFER_OVERRUN

guard64.dll = Internet Security Essentials = COMODO

KERNELBASE.dll = Microsoft

rpcrt4.dll = Windows; Remote Procedure Call Runtime

combase.dll = Microsoft

This is for Sumo's Related Bugs 1407712 NEW --- Crash in guard64.dll@0x49bb (Comodo Internet Security DLL)

more options

Giải pháp được chọn

Update your Comodo Internet Security. If the problem continues, disable it.

more options

Thank you! I uninstalled Nd reinstalled Comodo and Firefox works now! Thank you!!!

more options

Glad to help. Safe Surfing.