Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

dns over https configuration issue

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 100 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mace2

more options

If I place in the /general/network settings/ -Enable DNS over https the value of "https://mozilla.cloudflare-dns.com/dns-query" and place a fake DNS server IP on my workstations DNS such as 100.100.100.100 (not a DNS server) as apposed to 8.8.8.8 should Firefox be able to resolve network sites?

I had this configuration initially and it worked then stopped today Nov-26-2018. See below configuration from firefox and cloudflares "https://cloudflare-dns.com/help/" test.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I have found a solution. DNS over https ddoes not rely on the workstations local DNS as long as network.trr.mode is set to a value of 3. If network.trr.mode is set to 2 you cannot tell as it will fal back to your hosts DNS if a resolution failure occurs

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

mace2 said

If I place in the /general/network settings/ -Enable DNS over https the value of "https://mozilla.cloudflare-dns.com/dns-query" and place a fake DNS server IP on my workstations DNS such as 100.100.100.100 (not a DNS server) as apposed to 8.8.8.8 should Firefox be able to resolve network sites? I had this configuration initially and it worked then stopped today Nov-26-2018. See below configuration from firefox and cloudflares "https://cloudflare-dns.com/help/" test.

I have noticed that firefox 63.03 will no long resolve requests immediately after a clear history of all components is performed. Is this a known bug?

more options

Giải pháp được chọn

I have found a solution. DNS over https ddoes not rely on the workstations local DNS as long as network.trr.mode is set to a value of 3. If network.trr.mode is set to 2 you cannot tell as it will fal back to your hosts DNS if a resolution failure occurs