Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

This summer Mozzilla left a message on my firefox to upgrade my operating sys from Windows xp... but I have Win 7 , is this not good enough?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Firefox takes forever to download pages from all addresses.

Giải pháp được chọn

also make sure that you're not running firefox in xp compatibility mode (right-click the firefox desktop icon and go to properties > compatibility in order to check that).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The user agent is saying that you are using Windows XP, is that the computer you used to post this thread?

If you used a Windows 7 computer to post this question, than you have an error in your user agent. Please follow the steps at How to reset the default user agent on Firefox to reset to the default, and then follow the steps at Update Firefox to the latest release to make sure you have the latest version of Firefox (63.0.1)

more options

Giải pháp được chọn

also make sure that you're not running firefox in xp compatibility mode (right-click the firefox desktop icon and go to properties > compatibility in order to check that).

more options

Your useragent in more system details by post. Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Since you said Windows 7, the useragent looks like 32-bit Firefox 52.9.0esr being run on 64-bit Windows 7 in Windows XP compatibility mode.

Only the Windows XP Professional x64 Edition can do WOW64.