Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't upload an addon

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

it says manifest.json is not found. Dude, I already have that in my folder. Spent 30 minutes in forums. Your system is VERY VERY VERY BAD for customer service.......................... Had to search like 25 minutes for sending and asking for help............................. hell man. Need immediate assistance now. Please

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello rsheth618,

The best place for you to post this question would be here :

https://discourse.mozilla.org/c/add-ons

But maybe you could take a look at these (older) threads first :

https://discourse.mozilla.org/t/unable-to-submit-new-add-on/12416

and :

https://discourse.mozilla.org/t/manifest-json-not-missing/20683