X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

Crash ID: bp-976bf333-b5fc-4fc5-a639-6a1bb0181111

Please help with downloading firefox.

Crash ID: bp-976bf333-b5fc-4fc5-a639-6a1bb0181111 Please help with downloading firefox.

Giải pháp được chọn

Hi vignan,

This crash is caused by the having the Facebook uploader plugin installed on your computer (see this thread for more information). That plugin is no longer used by Facebook, so you should be able to delete it without any issues. Could you try removing the plugin and see if that works?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

user1929 72 giải pháp 290 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi vignan,

This crash is caused by the having the Facebook uploader plugin installed on your computer (see this thread for more information). That plugin is no longer used by Facebook, so you should be able to delete it without any issues. Could you try removing the plugin and see if that works?

Hi vignan, This crash is caused by the having the Facebook uploader plugin installed on your computer (see [https://support.mozilla.org/en-US/questions/1238157 this thread] for more information). That plugin is no longer used by Facebook, so you should be able to delete it without any issues. Could you try removing the plugin and see if that works?

Người tạo câu hỏi

It worked! Thanks so much.

It worked! Thanks so much.