Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

just registering a account

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

only way i can find to register a account so that i can get a profile so i can download a older verision of FF

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You do not need to register an account on support.mozilla.org in order to download any version of Firefox.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-older-version-of-firefox

more options

If you mean for Mac OSX 10.6 then the latest version you can use (on OSX 10.6, 10.7, 10.8) is actually 45.9.0 esr released on April 19, 2017 and not the 48.0.2 released on August 24, 2016. https://www.mozilla.org/firefox/releases/

https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/45.9.0esr/mac/

Được chỉnh sửa bởi James vào