Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

2 devices both using same Firefox update 1 can access websites and the other can't with correct time setting

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi StephenlWatt

more options

I repeatedly receive" Your connection is not secure" with the Advanced detail" SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER" on my desktop Firefox but my laptop still can access the problem sites on Firefox. Both are using WIN 10 and can access the websites using Google Chrome or IE11. Any suggestions? Many Thanks Stephen

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

both devices are using Bitdefender.

more options

Make sure they are the same version and up to date.

more options

Both versions are up to date and the same.