Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook works, messenger.com is a blank page

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I can log in to facebook.com. I cannot get Facebook Messenger (messenger.com) to open in a new tab. White page.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


One issue that seems more common lately is Firefox's Tracking Protection feature. When it is blocking content in a page, a shield icon will appear at the left end of the address bar next to the padlock icon. This article has more info on managing this feature: Tracking Protection {web link}