X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

yahoo home page add-on

Được đăng

I installed the yahoo home page add on, but am repeadly asked to reinstall the add on when i go to yahoo.co.uk

homepage.
I installed the yahoo home page add on, but am repeadly asked to reinstall the add on when i go to yahoo.co.uk homepage.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 31.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Thông tin chi tiết

WestEnd 60 giải pháp 5387 câu trả lời
Được đăng

That isn't a firefox issue and you need to contact yahoo support install problem.

That isn't a firefox issue and you need to contact yahoo support install problem.