Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lost connection to device i need to configure urgently due to SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION on Firefox 63.0

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 544 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi QT-1

more options

I need to access a router that has only https interface.

After updating to FireFox 63.0 I can no longer access the device and there appears no obvious way to convince FireFox to connect.

Please advise

Giải pháp được chọn

Problem resolved by running a very old version like so:

1. D an old version of Firefox here: [[Knowledge Base Article|https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/]]

If looking for a version of a specific date this list may become handy: https://wiki.mozilla.org/Release_Management/Calendar

2. download and extract. No need to replace the current version.

3. Run using a different profile! "./firefox -P" This is important to keep current settings safe.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Problem resolved by running a very old version like so:

1. D an old version of Firefox here: [[Knowledge Base Article|https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/]]

If looking for a version of a specific date this list may become handy: https://wiki.mozilla.org/Release_Management/Calendar

2. download and extract. No need to replace the current version.

3. Run using a different profile! "./firefox -P" This is important to keep current settings safe.