Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a problem with the scroll saver?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

So my problem is when the scroll in the middle and i reload the page the scroll goes at top ...but in diff Pc it works and some others no?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

the the behavior should be otherwise the scroll should remain in the middle

more options

I get around this by; When I find a link I want to check out, I open it in a new tab/window. Then when I am done, I close it and am back where I started.