Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"For websites that autoplay sound, does not appear. Has it moved?

  • 5 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Trying to turn off autoplay but "for websites that autoplay sound" does not appear under "Prevent accessibility services..." as indicated in the support info.

Giải pháp được chọn

Hello jerrygar,

Would you check this please :

Type in the address bar about:config and press Enter (promise to be careful, if asked)

Type in the search bar media.autoplay.

and check these settings :

media.autoplay.enabled.user-gestures-needed = true

media.autoplay.ask-permission = true

media.autoplay.default = 0 [0=Allowed, 1=Blocked, 2=Prompt]

If you have to change anything, then close and restart Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What site are we talking about?

more options

Giải pháp được chọn

Hello jerrygar,

Would you check this please :

Type in the address bar about:config and press Enter (promise to be careful, if asked)

Type in the search bar media.autoplay.

and check these settings :

media.autoplay.enabled.user-gestures-needed = true

media.autoplay.ask-permission = true

media.autoplay.default = 0 [0=Allowed, 1=Blocked, 2=Prompt]

If you have to change anything, then close and restart Firefox.

more options

Terjemahkan kan bahasa tidak ada kah

more options

shaiful said

Terjemahkan kan bahasa tidak ada kah

I will forward this to somebody who might be able to help you.

more options

shaiful said

Terjemahkan kan bahasa tidak ada kah

An administator (vesper) told me that you might be able to find help here :

https://www.facebook.com/MozillaIndonesia

or on Twitter: https://twitter.com/ID_Mozilla

or here: https://mozilla.or.id/id.html