Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Block all video content while allowing other media content (Firefox)

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

How can I disable all video playback while still allowing other media playback?

For example, disable all video playback on video streaming sites and news websites etc, while still allowing music streaming etc to work.

How can I disable all video playback while still allowing other media playback? For example, disable all video playback on video streaming sites and news websites etc, while still allowing music streaming etc to work.