Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes won't start

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gmandas

more options

Crash ID: bp-8c04807f-8045-40ab-9fda-0dd070181027

Giải pháp được chọn

Hi gmandas, sorry to hear about this problem and thank you for the link.

The crashing thread (front page of the report) shows fbplugin which may be the signature of an old photo uploader plugin. The thing that's odd is, in Firefox 52 and later, only the Flash plugin should run in Firefox. So why is this plugin getting involved?!

Can you check whether you can find and remove "Facebook Plug-in" from your system? Its file name might be fbplugin_1_0_1.plugin and it could be in a hidden folder associated with Firefox, or in a Facebook folder somewhere.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi gmandas, sorry to hear about this problem and thank you for the link.

The crashing thread (front page of the report) shows fbplugin which may be the signature of an old photo uploader plugin. The thing that's odd is, in Firefox 52 and later, only the Flash plugin should run in Firefox. So why is this plugin getting involved?!

Can you check whether you can find and remove "Facebook Plug-in" from your system? Its file name might be fbplugin_1_0_1.plugin and it could be in a hidden folder associated with Firefox, or in a Facebook folder somewhere.

more options

Precisely as described. Done and done.