Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

if i open a tab then close it the tab page moves to the original page and closing Firefox completely is the only way to fix it

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when I don't have any tabs open and I open a tab and close it again without going to a website the Firefox tab page shows up on the original web page I was on and won't change. I can hit the back button or the refresh button or type in a new website and the tab page stays on the screen. the only way to get rid of it is to close firefox

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Appearance
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window