Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where did "use current Pages" go to

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 133 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I can't set the current pages anymore since I got my computer fixed reinstalled Firefox. About ready to go to Chrome to see if they have it. I can get support from a person with Chrome. Can't with Firefox.

Giải pháp được chọn

There are people here, Frick.

Here's how you get to it:

(1) Open the Options/Preferences page:

 • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Options
 • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences
 • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences
 • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

(2) In the left column, click Home

Then on the right side:

(3) Change "Homepage and new windows" to Custom URLs

(4) Now click the Use Current Pages button to fill the addresses of the current set of tabs

Success?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is this about setting the home page to multiple pages (i.e. currently opened tabs)?

You can do this via "Options/Preferences -> Home" (about:preferences#home).

more options

Giải pháp được chọn

There are people here, Frick.

Here's how you get to it:

(1) Open the Options/Preferences page:

 • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Options
 • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences
 • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences
 • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

(2) In the left column, click Home

Then on the right side:

(3) Change "Homepage and new windows" to Custom URLs

(4) Now click the Use Current Pages button to fill the addresses of the current set of tabs

Success?