On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox opens up by itself on startup

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 2044 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi eru777

more options

Every time turn the PC on, firefox starts up automatically. It's not on msconfig, and I don't turn the PC off without closing it first. Any ideas?

Every time turn the PC on, firefox starts up automatically. It's not on msconfig, and I don't turn the PC off without closing it first. Any ideas?

Giải pháp được chọn

hi, this is a new feature of windows 10 - if you want to disable that, please see Firefox starts automatically when I restart Windows

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi, this is a new feature of windows 10 - if you want to disable that, please see Firefox starts automatically when I restart Windows

more options

Thank you so much philipp :) That did the trick. What a bizarre new update.