Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

set a folder for uploading pictures to website

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 72 lượt xem
more options

I frequently upload images to a website. When I click to add (upload) a picture, I want to directly access to Media/Photos , but when I click the 'add a photo' option in the website, it always defaults to another folder. How can I change this? I do not see any options for choosing an UPLOAD (not a download) preferred location.

I frequently upload images to a website. When I click to add (upload) a picture, I want to directly access to Media/Photos , but when I click the 'add a photo' option in the website, it always defaults to another folder. How can I change this? I do not see any options for choosing an UPLOAD (not a download) preferred location.