Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

email with user name not received

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Your system keeps telling me that you have sent an email but nothing turns up - and yes I have checked my junk file folder and there is nothing in there.

[Personal information removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Giải pháp được chọn

Hello Sandgroper48,

I can imagine that this must be frustrating (to say the least).

Would you please take a look at this article (and skip nr. 1) :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq

You may have to wait and try again later ......

(Edit : accidentally called the OP 'Ian' instead of 'Sandgroper48')

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Sandgroper48,

I can imagine that this must be frustrating (to say the least).

Would you please take a look at this article (and skip nr. 1) :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq

You may have to wait and try again later ......

(Edit : accidentally called the OP 'Ian' instead of 'Sandgroper48')

Được chỉnh sửa bởi McCoy vào

more options

Never post any personal information because an adware robot could find it, and start sending you all kinds of spam. This includes e-mail, phone, and home information.

Please remove that information from your post.