Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

There are no bookmarks in highlights, what to do?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Roland Tanglao

more options

I changed my computer to a new one with win10. I added a few bookmarks and set them to display in the headlights. After a few days, however, they disappeared. They are still in the library but they do not show up in the headlights. What to do?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Maarin:

Not sure what you mean by "headlights". What exactly do you man? Do you mean the home page? If you could post a screenshot that would be great.

Cheers!

...Roland