Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube videos are lagging/slow whether in full-screen mode or not!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WestEnd

more options

When I play a video on Youtube, it's laggy and performance-slow (whether in full-screen mode or not), even if I installed and enabled the "Youtube Classic" add-on.

Được chỉnh sửa bởi Unlimiter vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sounds like your firefox is corrupted and for me I would uninstall it and delete mozilla folder and reinstall again.