Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I do not have any other devices-- so how will this update work for me

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I do not own a mobile phone or i pad or any devices.. so there is not a back up for me.. how can I now go online and get my google questions answered..etc

Giải pháp được chọn

Hi Jwri, you don't need multiple devices to use Firefox. You can ignore suggestions about your other devices and browse the web using the address bar, bookmarks, etc.

As for backups, you can make backups of your Firefox data locally using backup software or by making copies of files from time to time. This article has more information on where Firefox stores your data: Back up and restore information in Firefox profiles.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Jwri, you don't need multiple devices to use Firefox. You can ignore suggestions about your other devices and browse the web using the address bar, bookmarks, etc.

As for backups, you can make backups of your Firefox data locally using backup software or by making copies of files from time to time. This article has more information on where Firefox stores your data: Back up and restore information in Firefox profiles.