Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I disable Two-step authentication on my email?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Out of the blue my yahoo email started requesting Two-step authentication.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello mini4usa,

Not really a Firefox issue, but would you please take a look at this article and scroll down to the section :

Steps to Disable Two-Step Verification

I hope that helps .....

more options