Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Connecting my bank site I got message SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I use Firefox 63.0 (64 bits). Since 23 oct 2018 I got message "SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT" when connecting to my bank site LCL. I don't have this issue with Microsoft edge navigator. If I deselect OCS option in Firfox parameter the issue disappear but come back when I select again the OCS option. How this issue can be solve definitively with keeping OCS option ? Is the connection as well secure without this option ?

I use Firefox 63.0 (64 bits). Since 23 oct 2018 I got message "SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT" when connecting to my bank site LCL. I don't have this issue with Microsoft edge navigator. If I deselect OCS option in Firfox parameter the issue disappear but come back when I select again the OCS option. How this issue can be solve definitively with keeping OCS option ? Is the connection as well secure without this option ?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Issue is solved by setting to true network.dns.disableIPv6 by using about:config in the navigator address bar

more options

Very good work. Well done.