Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my prefered search engine isn't proposed

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ramansgdeep

more options

I used Qwant as a search engine. It is no more proposed in the search options.

Giải pháp được chọn

Open Qwant's webpage ( https://www.qwant.com/ ) and then from the three horizontal dots on the right in the address bar, select add search engine. In options>search ( about:preferences#search ('paste & go' in address bar)) select it as your default search engine.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Open Qwant's webpage ( https://www.qwant.com/ ) and then from the three horizontal dots on the right in the address bar, select add search engine. In options>search ( about:preferences#search ('paste & go' in address bar)) select it as your default search engine.