Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why isn't there a hebrew pack for nightly

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

I tried searching for a hebrew pack for my Nightly build, but looking here: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/hebrew-il-language-pack/ says that it isn't compatible with my version. Is there any hebrew pack that *is* supported by Nightly? If not, can you please add it as a request? Thanks in advance.

I tried searching for a hebrew pack for my Nightly build, but looking here: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/hebrew-il-language-pack/ says that it isn't compatible with my version. Is there any hebrew pack that *is* supported by Nightly? If not, can you please add it as a request? Thanks in advance.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hello yechiamtk,

Maybe you'd be interested in downloading Firefox Nightly in your language :

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/nightly/all/

Hebrew : https://www.mozilla.org/en-US/firefox/nightly/all/?q=Hebrew

Also see : https://blog.nightly.mozilla.org/2016/09/15/get-a-nightly-that-speaks-your-language/

If, however, you want a language pack for Nightly, you could submit your request/suggestion here :

https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/

more options

yechiamtk said

I tried searching for a hebrew pack for my Nightly build, but looking here: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/hebrew-il-language-pack/ says that it isn't compatible with my version. Is there any hebrew pack that *is* supported by Nightly? If not, can you please add it as a request? Thanks in advance.

The current Hebrew language build is marked compatible for Firefox 62.* as you can see on https://addons.mozilla.org/firefox/addon/hebrew-il-language-pack/versions/

Unless otherwise all Language Packs listed on https://addons.mozilla.org/firefox/language-tools/ are for Firefox 62.*

This article explains how to use Language Packs if you were to install one. https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-interface-other-languages-language-pack

more options

There aren't any language packs for Nightly, only an en-US language pack is available. Nightly is build every day (actually twice a day) and any change to strings would require a update and rebuild of all language packs and that would be impossible to keep up with.

If you want a localized version then use a Beta or Developer Edition release (build twice in a week).

more options

cor-el said

If you want a localized version then use a Beta or Developer Edition release (build twice in a week).

See my post :

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/nightly/all/

Hebrew : https://www.mozilla.org/en-US/firefox/nightly/all/?q=Hebrew