Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is macos Handoff supported?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi,

I want to use the Handoff feature https://support.apple.com/en-us/HT204681#handoff and https://support.apple.com/kb/PH25169?locale=en_US with Firefox and my iOS device. Currently Safari and Google Chrome have this feature. Is it possible we will see this feature implemented in the future?

Hi, I want to use the Handoff feature https://support.apple.com/en-us/HT204681#handoff and https://support.apple.com/kb/PH25169?locale=en_US with Firefox and my iOS device. Currently Safari and Google Chrome have this feature. Is it possible we will see this feature implemented in the future?