Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

changed my email now i cant sign in what do i do

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

It's been a long time since i have been on FF and my email has changed and now I can't log in. Can you help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you don't have access to the original email account that the Firefox Account was created with, then you will need to make a new account under your new email address.

If you are concerned about your old data staying on the Mozilla servers, you can use the Forgot your password feature to reset your password on your old account. Even if you can't access the old email address to change the password, your data is wiped from the account when you request a new password.

If you have access to the old account (or are signed into Sync on another browser), you can add your new email address as a secondary email address to your existing account. Once you confirm that email address, you will be able to set it as your primary email address and remove your old email address from the account.

Hope this helps.