Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I use Firefox web browser with the Google backup and sync program

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

I have the google backup and sync app that sync to google drive, photos etc. I was told in order for this to work properly, I shoould use Google Chrome as my web browser. Can I use Firefox as my web browser? Joe

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I would go with the recommend Browser but that doesn't mean it has to be your main Browser.

more options

It should work fine without Google Chrome, since it's an independent application. You are likely just being told to install Google Chrome because Google is trying to get you to switch to their browser, but it's not required.