X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I am trying to load firefox and I keep getting this message.

Được đăng

I am trying to load firefox and I keep getting this message. "Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible." Pls help

I am trying to load firefox and I keep getting this message. "Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible." Pls help

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; rv:11.0) like Gecko

Thông tin chi tiết

Shadow110 1072 giải pháp 14836 câu trả lời
Được đăng
*https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible *https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data *https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles