Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't restore my old tabs because firefox has grayed out the box to select that option. How can I fix this?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Under options->general->startup, the "restore previous session option is grayed out so I can't select it. Won't let me upload an image so hopefully that's enough detail

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

a redo

Được chỉnh sửa bởi Shadow110 vào

more options

I'm using 62.0.2

more options

Hello feldenae,

Would you please check these settings :

Options => Privacy & Security => under "History" => choose "Use custom settings for history" and make sure that both "Always use private browsing mode" and "Clear history when Firefox closes" are unchecked.