Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"confirm new sign-in to firefox" message keeps coming back on gmail even after I have confirmed that it was me. Help?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FFus3r

more options

I had received that message after I used firefox on a different computer. I responded and confirmed that it was me, but the message keeps coming back each time I open Firefox. I have clicked again to re-confirm, and I get the message that the sign-in has been confirmed. Its annoying that the "confirm new sign-in" keeps coming back each time. This only happens when I use Firefox for Gmail. It does not happen when I use the Chrome Browser.

I had received that message after I used firefox on a different computer. I responded and confirmed that it was me, but the message keeps coming back each time I open Firefox. I have clicked again to re-confirm, and I get the message that the sign-in has been confirmed. Its annoying that the "confirm new sign-in" keeps coming back each time. This only happens when I use Firefox for Gmail. It does not happen when I use the Chrome Browser.

Giải pháp được chọn

try to change your password.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

try to change your password.