Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Secure Connection Failed

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FFus3r

more options

Yesterday everything was working fine, but after rebooting my laptop this morning I can't get to almost ANY of the websites I normally visit using Firefox! Almost every one of them is suddenly blocked with a Secure Connection Failed page - Error code: SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE ! I can get to all of them on my other browsers!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

tools > options > general > network > settings

and select No Proxy