Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Webrtc SDP getting error , "Local descriptions must have a=mid attributes" while setting SDP into setLocalDescription

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 63 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kohei

more options

While i am adding Webrtc SDP data into setLocalDescription then in firefox beta giving error like this: "Local descriptions must have a=mid attributes", so because of this webrtc project not working properly, please help to resolve this issue.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options